ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
แบบฟอร์มบัญชีลงเวลาปฏิบัติการฝึกงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 962.29 KB 223
แบบฟอร์มประเมินผลการฝึกงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 998.02 KB 208
แบบฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษาฝึกงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.53 KB 207
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.28 MB 199
ระเบียบและแนวปฏิบัติว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 198
ใบสมัครสมาชิก TO BE NUMBER ONE (นักเรียน นักศึกษา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.93 KB 186144
ใบสมัคร อวท 10 (ใบสมัครสมาชิกองค์การฯ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.76 KB 186112
ใบสมัคร อวท 06 (ใบสมัครสมาชิกชมรม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.96 KB 186620
ใบคำร้อง อวท 18 (ใบคำร้องขอซ่อมกิจกรรม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.29 KB 186251
ใบ ลส.3 (ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 43.43 KB 186115
งานบุคลากร
(PA2) แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 300
(PA3)แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครู (ทุกสังกัด) 255
แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ทุกวิทยฐานะ) 211
แบบคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสูญหาย ชำรุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.51 KB 186062
แบบคำร้องขอย้ายประจำปี ครั้งที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.88 KB 186066
แบบคำร้องขอย้ายประจำปี ครั้งที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.34 KB 186109
แบบใบคำขอ คส.02.10 ครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.36 KB 186056
แบบใบคำขอ คส.02.20 ผู้บริหารสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.14 KB 186055
แบบฟอร์มขอขยายเวลาศึกษาต่อ Word Document ขนาดไฟล์ 33 KB 186068
แบบฟอร์มคำขอมีบัตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 486.79 KB 186067
แบบฟอร์มรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.97 KB 186064
งานทะเบียน
แบบฟอร์มคำร้องขอใบรับรองความประพฤติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 347.87 KB 202
แบบฟอร์มคำร้องขอ รบ. ฉบับที่ 2 และใบแทนใบสุทธิ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 401.46 KB 206
แบบฟอร์มคำร้องขอประกาศนียบัตรหรือใบแทนประกาศนียบัตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 343.14 KB 204
แบบฟอร์มคำร้องขอ Transcripts Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.93 KB 209
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 415.78 KB 210