ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
โครงสร้างหลักสูตร
การจัดการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ปัจจุบันสถานศึกษาเปิดทำการสอน 3 ประเภทวิชา คือ
1.ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
2.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
3.ประเภทวิชาคหกรรม

เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยเปิดการเรียนการสอนในหลายระบบเพื่อสนองนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเปิดสอนในระบบปกติและระบบทวิภาคี


รายละเอียดประเภทวิชา-สาขาวิชา-กลุ่มที่เปิดสอน 
ตามหลักสูตร ปวช.2562 และ ปวส.2563 ปีการศึกษา 2566